การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

วัตถุประสงค์

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการ ตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต เพื่อให้บรรลุตามแผนการที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึง การปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ในทุกขั้นตอนรายละเอียดอย่างครบถ้วน เพื่อสามารถผลิตสินค้าได้ตามแผนที่ต้องการ

 

 

 

 

เนื้อหาของหลักสูตร

09.00-10.30 น

·       ความหมายของการวางแผนและควบคุมการผลิต และคำจำกัดความที่เกี่ยวข้อง และคำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและควบคุมการผลิต

·       ความสำคัญของการผลิตและกระบวนการควบคุมการผลิต

·       การลดความสูญเสียในการผลิต

·       ระบบการผลิตแบบทันเวลา (Just-in-Time)

·       ข้อกำหนดของการวางแผนและควบคุมการผลิต

·       การกำหนดเป้าหมายของการบริหารจัดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

·       หน้าที่และการประสานงานของฝ่ายต่างๆ ในองค์กรเพื่อการวางแผนการผลิต

·       แนวคิดและเครื่องมือของการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการผลิต

10.30 พักเบรค

·       ระบบการผลิตแบบผลัก (Push System) และแบบดึง (Pull System)

·       ระบบคัมบัง (Kanban System)

·       เทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการผลิต เช่น การผลิตอย่างต่อเนื่อง , มาตรฐานการทำงาน (Standardized Work) ผังสารธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping : VSM)

·       การวัดค่า Cycle time การผลิตสินค้า

·       การวิเคราะห์เส้นทางการผลิตสินค้าด้วยแผนการไหลของกระบวนการผลิต

12.00-13.00 พักเที่ยง

13.00-14.30

·       การวิเคราะห์ค่า Cycle Time การผลิตของกระบวนการทำงานอุตสาหกรรม

·       Process Time & Cycle Time & Manpower

·       Takt time  & Cycle Time

·       ใช้หลักการการจัดลำดับงานและตารางการผลิต (Sequencing and Scheduling)

·       การสร้างตารางแผนการผลิตหลัก MPS (Master Production Schedule)

·       การสร้างสูตรการผลิตสินค้า (Bill of Material : BOM)

14.40-16.00

·       การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ MRP (Material Resource Planning)

·       การผลิตแบบต่อเนื่อง Production Board

·       สาเหตุของความไม่สำเร็จในการวางแผนการผลิต

·       การใช้ระบบ ERP เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิต (Enterprise Resource Planning :ERP)

 

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลัก ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝายวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร

ค่าอบรม/ราคาท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวม VAT 7%) 

ค่าใช้จ่าย

3,500฿

หากคุณ มีคำถาม เพิ่มเติมติดต่อ

ผู้จัด: Professional Training Solution
ผู้ติดต่อ: อรัญญา
โทรศัพท์: 0866183752

ข้อมูลคอร์สสัมมนา

  • จัดงาน: 26 ตุลาคม 2565
  • เวลา: 09:00 - 16:00
  • ผู้บรรยาย: อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
  • บรรยาย: ณ สถานที่โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
  • ราคา: 3,500฿

Tags