โครงการหลักสูตรระยะสั้น "การจัดการธุรกิจอาหาร"

โครงการหลักสูตรระยะสั้น

รายละเอียด

รายละเอียดหลักสูตร 

       หลักสูตรประกาศนียบัตร (non-degree) การจัดการธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับร้านเจริญพุงโภชนา และ SCB Academy นี้ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเริ่มต้นประกอบธุรกิจอาหาร ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเปิดร้านอาหาร ณ ที่ตั้ง รวมถึงการเปิดร้านบนแอปพลิเคชั่น Robinhood โดยเนื้อหาตลอดหลักสูตรประกอบด้วย 
                - การเตรียมความพร้อม การหาตัวตน การสร้างจุดแข็ง สร้างความแตกต่าง และวิสัยทัศน์ในการประกอบธุรกิจอาหาร
                - Workshop การทำอาหารอย่างง่าย 2 เมนู
                - การถ่ายภาพและวิดีโอ ประกอบการเปิดร้านในแอปพลิเคชั่น Robinhood
                - การทำ digital marketing
                - การแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาจากผู้ประกอบการร้านอาหารจริง
                - ศึกษาดูงานจากธุรกิจจริง 

รูปแบบการเรียน 
       เรียนแบบ onsite ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทุกวันอาทิตย์ จำนวน 5 วัน ดังนี้
                - วันอาทิตย์ ที่ 29 ตุลาคม 2566
                - วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2566
                - วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2566
                - วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 
                - วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2566
       
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
               - ผู้ที่สนใจเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ไม่จำกัดเพศ อายุ และการศึกษา
               - ผู้สมัครเรียนอาจมีผลิตภัณฑ์อาหารอยู่แล้ว หรือไม่มีก็ได้
               - ค่าใช้จ่ายในการเรียนตลอดหลักสูตรจำนวน 5,000 บาท พร้อมรับประกาศนียบัตร หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่กำหนด 

หมายเหตุ            
              - กรณีท่านลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตรฯ ตามข้อมูลที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ ท่านจะต้องรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นของท่านจริง และรับทราบพร้อมทั้งยอมรับว่าทีมผู้พัฒนาหลักสูตร จะมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตร หรือดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมต่อไป
              - เมื่อท่านสมัครผ่านแบบฟอร์มนี้แล้ว ทีมงานจะพิจารณาคุณสมบัติของท่านเพื่อแจ้งสิทธิ์การเข้าเรียนของท่าน ผ่านทาง e-mail ที่ท่านระบุไว้ ต่อไป 
              - หลังจากสมัคร เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดการชำระเงิน ผ่านทาง e-mail
              - กรณีท่านต้องการยกเลิกคอร์สเรียนหลังชำระเงินแล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 วัน ก่อนเริ่มเรียน
              - กรณีที่ชำระเงินค่าเรียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อถึงกำหนดเรียน หากท่านไม่มาเรียนโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางหลักสูตรขออนุญาตตัดสิทธิ์การเรียนและไม่คืนเงินค่าเรียน
              - กรณีมีจำนวนผู้สมัครไม่ถึง 20 คน ทางผู้จัดมีความจำเป็นต้องขออนุญาตงดเปิดการเรียนการสอน และคืนเงินเต็มจำนวนให้กับผู้เรียน

ค่าใช้จ่าย

5,000฿

หากคุณ มีคำถาม เพิ่มเติมติดต่อ

ผู้จัด: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผู้ติดต่อ: Janisata Jaihaw
โทรศัพท์: 0622614663

ข้อมูลคอร์สสัมมนา

  • จัดงาน: 29 ตุลาคม 2566
  • เวลา: 09:00 - 16:00
  • ผู้บรรยาย: คุณภาคภูมิ สุวรรณเตมีย์ เจ้าของร้านเจริญพุงโภชนา,วิทยากรจาก SCB Academy,คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  • บรรยาย: ณ สถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  • ราคา: 5,000฿

Tags

คอร์สสัมมนาที่คุณอาจสนใจ

Workshop ปฏิบัติการ Reset กลยุทธ์การส่งออกจากเชิงรับสู่เชิงรุก รุ่น 1
฿

Workshop ปฏิบัติการ Reset กลยุทธ์การส่งอ...

1. ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ 2. ผศ. ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3. คุณสุริยพงศ์ ทับทิมแท้ อดีตกรรมการทีมเศรษฐกิจ รมต.พาณิชย์ และผู้บริหารบริษัทโลจิสติกส์เพื่อการนำเข้าส่งออก 4. รองศาสตราจารย์ สุพจน์ ชววิวรรธน์ อดีตอาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์ และการขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนที่ 24
7 กันยายน 2567
สัมมนา Train the Trainer
ฟรี

สัมมนา Train the Trainer

อาจารย์ ชาญ ตระการศิลป์
8 กันยายน 3109